Ka përfunduar seanca e 14-të e qeverisë. Është miratuar ligji për mbështetje financiare për pagesën e pagave nga masat ekonomike. Shkarkimi dhe emërimi i të gjithë drejtorëve. Emrat në tekst

Në seancën e 14-të të sotme të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, një projektligj për mbështetjen financiare të punëdhënësve të prekur nga kriza shëndetësore dhe ekonomike e shkaktuar nga virusi KOVID-19 u miratua, për shkak të pagesës së pagave për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor 2020.

Ky ligj rregullon kushtet dhe procedurën për marrjen e mbështetjes financiare për punëdhënësit e prekur nga kriza shëndetësore-ekonomike e shkaktuar nga virusi KOVID-19, për pagesën e pagave të punëtorëve për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor 2020.

Me propozim të Ministrisë së Financave, sot u miratua propozimi për Ligjin për Ndryshimet në Ligjin për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, i cili si dhe Projektligji për Mbështetjen Financiare të Punëdhënësve është pjesë e Paketës 4 për të trajtuar krizën ekonomike të shkaktuar nga Virusi KOVID-19.

Dita e hyrjes në fuqi të ndryshimeve në Ligjin për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar nga 1 Janari do të jetë përjashtimi nga tatimi mbi vlerën e shtuar për donacionet e dhëna përdoruesve të buxhetit për t’u marrë me koronavirusin KOVID-19. Afati i fundit për pagimin e TVSH-së gjithashtu do të shtyhet për shkak të mbështetjes së likuiditetit të kompanive.

Në mënyrë që të lehtësohet procesi i lëshimit, transmetimit dhe marrjes së një fature, do të jetë e mundur të përdoret një faturë në formë elektronike (pdf ose format tjetër elektronik).

Nga 1 janari 2021, parashikohet një provizion për zbatimin e një norme preferenciale të taksës prej 10% për shitjen e ushqimit dhe pijeve për konsum në vend dhe shërbime hotelierike, me përjashtim të pijeve alkoolike.

Gjithashtu nga 1 janari 2021, parashikohet një dispozitë për zbatimin e një norme preferenciale të taksës prej 5% për shërbime të caktuara artizanale të kryera nga mjeshtrit të cilët janë regjistruar në regjistrin e zanateve.

Sot pranohen ndryshimet në Dekret për mënyrën e organizimit dhe kryerjes së mësimdhënies në rrethana emergjente në shkollat ​​fillore dhe të mesme, sipas të cilave, në rast të përkeqësimit të situatës epidemiologjike, kontrolli i arritjeve të nxënësve mund të bëhet pa praninë fizike të studentët, sipas udhëzimeve për kryerjen e një kontrolli mbi arritjet e studentëve pa prani fizike, të përgatitura nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit dhe Qendra e Arsimit dhe Aftësimit Profesional.

Në këtë seancë, Qeveria mori vendime për të emëruar drejtorët, duke vepruar drejtorët dhe anëtarët e bordeve të drejtorëve të disa ndërmarrjeve publike dhe shoqërive anonime në pronësi të Qeverisë së Maqedonisë Veriore.

Këto vendimeve u paraprinë nga një proces shterues i intervistave dhe diskutimeve për të identifikuar dhe pranuar propozimet e duhura të personelit që do të përmbushin kriteret dhe detyrimet që dalin nga programi i miratuar i qeverisë, dhe të cilat janë kryesisht profesionale dhe kompetente në fushat për të cilat janë caktuar.

Bëhet fjalë për një pjesë të emëruar si “duke vepruar”, për pozitat në të cilat drejtorët e mëparshëm dhanë dorëheqjen, ndërsa për një pjesë ndërmarrjet publike dhe agjencitë shtetërore nuk janë emëruar për shkak të faktit se drejtorët aktualë kanë një mandat aktual. Për të gjitha pozitat për të cilat vepron drejtorët do të ndjekin reklamat në mënyrë që të zgjedhin drejtorët me kohë të plotë.

Në përputhje me këtë shpjegim, Qeveria miratoi sot vendimet dhe konkluzionet e mëposhtme të Komisionit të Emërimeve:

Qeveria arriti në përfundimin se mandati i drejtorit të Agjencisë së Filmit Gorjan Tozija kishte përfunduar dhe arriti në përfundimin se ai nuk duhet të zgjatet, por që duhet të bëhet një njoftim publik për emërimin e drejtorit të ri të Agjencisë së Filmit të Republikës së Maqedonisë Veriore.

Qeveria emëron anëtarët vijues të Bordit Drejtues të Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Objekteve Sportive në pronësi të Republikës së Maqedonisë Veriore:

– Veton Murati (ekonomist i diplomuar),
– Vlado Nedanoski (profesor i diplomuar i sportit dhe edukimit fizik, MSc në shkencat e sigurisë),
– Nikola Rilak (shkencëtar i diplomuar në kompjuter),
– Zoran Sazdovski (Fakulteti i Pedagogjisë)

Me zgjedhjen e anëtarëve të Bordit Menaxhues të Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Objekteve Sportive në pronësi të Republikës së Maqedonisë Veriore, Qeveria përfundoi t’u rekomandojë anëtarëve të fillojnë një procedurë për shkarkimin e drejtorit aktual Shpend Hajredini, për indikacione të shkeljeve serioze të disa dispozitave të Kodit. sjellje etike për anëtarët e qeverisë dhe mbajtësit e funksioneve publike të emëruar nga qeveria, si dhe për procedurat që tregojnë tejkalimin e kompetencave të parashikuara nga Ligji për ndërmarrjet publike.

Qeveria vendosi t’i propozojë Bordit të Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Kullotave që të shkarkojë drejtorin aktual Cujiz Fejzulai për shkak të detyrimeve të paplotësuara nga programi i punës dhe për shkak të rezultateve të dobëta dhe të emërojë Nefrus Celiku në vend të tij.

Qeveria konfirmoi dorëheqjen e Ilmi Selami nga pozita e anëtarit të Bordit të Drejtorëve të AD Vodostopanstvo të Republikës së Maqedonisë Veriore, në pronësi të shtetit, dhe për të zgjedhur Vasko Stefanov (inxhinier i diplomuar në inxhinieri industriale) si anëtar të Bordit të Drejtorëve të AD Vodostopanstvo të Republikës së Maqedonisë Veriore student i logjistikës dhe master në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Teknike).

Për anëtarët e Këshillit për Bashkëpunim dhe Zhvillim të Sektorit Civil, me propozim të organizatave të regjistruara në përputhje me Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet, Qeveria caktoi:

– Natasha Boskova për zonën “Mbrojtja e personave të margjinalizuar” nga Koalicioni për të Drejtat Seksuale dhe Shëndetësore të Komuniteteve të Margjinalizuara Margini Shkup, dhe
– Snezana Trpevska për fushën “Media dhe Shoqëria e Informacionit” nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë Shkup

Qeveria emëroi Marjan Kicev si anëtar të Bordit Drejtues të Fondit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Republikës së Maqedonisë Veriore, si përfaqësues të anëtarit përfaqësues të sindikatës së Këshillit Ekonomik dhe Social.

Maja Argirovska u shkarkua nga detyra e një anëtari të Komisionit për të vendosur mbi kërkesat për rritjen e çmimit të përcaktuar të ilaçeve, dhe ajo emëroi Anica Ivanoska Strezovski në vend të saj.

Me vendim të Qeverisë, Slobodanka Kolevska u shkarkua nga posti i anëtarit të Bordit Drejtues të Spitalit të Përgjithshëm ISHP – Strugë, me kërkesën e saj, dhe Martin Dzuteski u emërua anëtar në vend të saj.

Nga detyra e të vepruarit Drejtori i Agjencisë për Investime të Huaja dhe Nxitjen e Eksportit të Republikës së Maqedonisë Veriore, sot Arben Villa u shkarkua dhe Dejan Pavleski (inxhinier i diplomuar në inxhinieri elektrike) u emërua ushtrues detyre i drejtorit. drejtori i kësaj Agjencie.

Aleksandar Stefanovski u shkarkua nga posti i anëtarit të Bordit Drejtues të Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik sot dhe për shkak të skadimit të mandatit të Presidentit dhe 5 anëtarëve të Bordit Menaxhues, Qeveria emëroi:

– Monika Jovanova (përkthyese dhe përkthyese e diplomuar nga shqipja në maqedonisht dhe anasjelltas), për një periudhë tre vjeçare;
– Pishtar Lutfiu (MA në fushën e shkencave politike), për një periudhë tre vjeçare;
– Kalina Lechevska (Doktoreshë e Shkencave Sociologjike), për një periudhë tre vjeçare;
– Branko Nicota (Inxhinier i diplomuar në Inxhinieri Elektrike), për një periudhë tre vjeçare;
– Dimitrija Andjelkovski, për një periudhë dy vjeçare;
– Sinisa Veljanovski (Bachelor në Drejtësi dhe MSc në të Drejtën Ndërkombëtare dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare me provim juridik) për një periudhë dy vjeçare; dhe
– Driton Ziberi, për një periudhë dy vjeçare.

Sot, Qeveria shkarkoi Slavica Todorova, Drejtore e Zyrës për Zhvillim dhe Promovim të Arsimit në Gjuhët e Komuniteteve, një organ brenda Ministrisë së Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve Ndër-Komunitare, dhe emëroi Milutin Stancic, Profesor i Letërsisë Maqedonase dhe të Sllavëve të Jugut dhe Gjuha serbe në Fakultetin Filologjik në Shkup për drejtor të kësaj Zyre.

Në këtë seancë, Izmit Nura u shkarkua nga pozita e Zëvendës Drejtorit të Agjencisë për Rini dhe Sport dhe Avni Rustemi u emërua Zëvendës Drejtor.

Aljajdin Havziu u shkarkua nga posti i drejtorit të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Jovana Trenchevska, sociologe e diplomuar dhe MA në Shkencat Sociologjike, u emërua në atë pozitë.

Anëtarët ex officio të Bordit Drejtues – përfaqësues të themeluesit të SHTOMPIS STUDENTORE SHTETRORE “KRSTE P. MISIRKOV “Qeveria shkarkoi Angelcho Petkov dhe Koste Bojkov dhe caktoi Efremço Nikollov, Dushanka Trajkovska dhe Pavle Lukoski si anëtarë.

Qeveria pranoi dorëheqjen e Biljana Jovanovskës dhe e shkarkoi atë nga pozita e Drejtorit të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë Veriore Shkup, me kërkesën e saj, dhe caktoi Abdush Demirin, një ekonomist i diplomuar, si Drejtor të Agjencisë.

Qeveria pranoi dorëheqjen e Safet Emrulit dhe e largoi atë nga posti i drejtorit të Zyrës Shtetërore të Pronësisë Industriale, me kërkesën e tij, dhe emëroi Goran Gerasimovski, një sociolog i diplomuar dhe MA në menaxhimin e burimeve njerëzore, ushtrues detyre të drejtorit. Drejtori i Zyrës Shtetërore të Pronësisë Industriale.

Qeveria pranoi dorëheqjen e Osman уukriu dhe e shkarkoi atë nga posti i Zëvendës Drejtorit të Agjencisë së Emigracionit të Republikës së Maqedonisë Veriore, me kërkesën e tij dhe caktoi Izmit Nura si Zëvendës Drejtor i Agjencisë së Emigracionit.

Në seancën e sotme, Fejzula Spahija u shkarkua nga pozita e drejtoreshës së Inspektoratit Shtetëror për Mjedis dhe Ana Petrovska u emërua në këtë pozitë.

Avdulj Selam Selami është shkarkuar nga pozita e Zëvendës Drejtorit të Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural.

Ramzi Abdullahi është liruar nga posti i tij si Zëvendës Drejtor i Zyrës së të Ardhurave Publike.

Qeveria shkarkoi Ante Popovskin nga pozicioni i veprimit Drejtor i Agjencisë për Cilësinë dhe Akreditimin e Institucioneve Shëndetësore, dhe emëroi Kaltrina Beqiri, Doktoreshë e Stomatologjisë, Ushtruese e Detyrës së Drejtorit të Agjencisë së Cilësisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore.

Ramzi Abdullahi është liruar nga posti i tij si Zëvendës Drejtor i Zyrës së të Ardhurave Publike.

Qeveria shkarkoi Ante Popovskin nga pozicioni i veprimit Drejtor i Agjencisë për Cilësinë dhe Akreditimin e Institucioneve Shëndetësore, dhe emëroi Kaltrina Beqiri, Doktoreshë e Stomatologjisë, Ushtruese e Detyrës së Drejtorit të Agjencisë së Cilësisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore.

Qeveria sot emëroi Avdulj Selam Selami, Ushtrues i Detyrës së Avokatit, Zëvendës Drejtor i Zyrës së të Ardhurave Publike dhe Ramzi Abdulahi, Ushtrues i Detyrës së Avokatit, Zëvendës Drejtor i Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural.

Jezmi Saliu është shkarkuar nga posti i Drejtorit të Drejtorisë së Mjedisit dhe në këtë pozitë unë kam emëruar Hysen Xhemaili, MSc në Menaxhimin e Mjedisit si Ushtrues të Detyrës së Drejtorit të Drejtorisë.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore arriti në përfundimin që t’i rekomandojë Bordit Mbikëqyrës të një Shoqërie Aksionare në pronësi të Shtetit për kryerjen e veprimtarisë së ofrimit të shërbimeve në lundrimin ajror (M – NAV) AD Shkup, për të zgjedhur Fahrudin Hamidi si anëtar të Bordit të Drejtorëve. menaxhim biznesi).

Me një konkluzion nga kjo seancë, Bordit Mbikëqyrës të Hekurudhave të Republikës së Maqedonisë Veriore Transportit AD-Shkup iu rekomandua të shkarkojë Orhan Murtezanin si anëtar të Bordit Menaxhues të Hekurudhave të Republikës së Maqedonisë Veriore Transportit AD-Shkup, dhe ta zgjedhë atë si anëtar Adnan Azizi (i diplomuar në Fakultetin Filologjik).

Në seancën e sotme, Blaжеena Pejovska, inxhiniere e diplomuar e ndërtimit, infrastruktura e transportit drejtues, u emërua anëtare e Bordit Drejtues të Ndërmarrjes Publike për Rrugët Shtetërore. vlada.mk/

Shpërndaje lajmin me të tjerët
0Shares
0 0 0

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *