Ka përfunduar seanca e 41 e qeverisë. Këto janë vendimet e marra

Në seancën e 41-të të sotme të rregullt, Qeveria e Republikës së Maqedonisë shqyrtoi dhe pranoi Planin Kombëtar për vaksinimin KOVID-19 në Maqedoninë Veriore dhe udhëzoi Ministrinë e Shëndetësisë dhe institucionet e tjera kompetente ta zbatojnë atë dhe të paraqesin raporte të rregullta mujore mbi progresin e bërë. Vaksinimi në vend do të zbatohet në tre faza në të cilat përfshihen kategori të ndryshme të qytetarëve. Fazat do të jenë në përputhje me sasitë fillestare të vaksinave në dispozicion dhe grupet e vaksinimit me përparësi të rrezikut. Tre grupe kryesore janë dhënë me përparësi për të siguruar funksionimin e sistemit shëndetësor, për të mbrojtur ata që janë më të rrezikuar nga sëmundja, ndërlikimet dhe vdekja, dhe për të ruajtur shërbimet themelore të infrastrukturës kritike. Infrastruktura ekzistuese shëndetësore dhe stafi profesional që ka zbatuar vaksinimet në vend deri më tani do të përdoren për zbatimin e vaksinimit. Organizimi i sistemit do të përshtatet sipas kushteve dhe në momentin kur do të ketë një numër më të madh të vaksinave, vaksinimi do të zbatohet në një gamë më të gjerë me mundësinë e përfshirjes së më shumë ekipeve të vaksinimit dhe pikave të hapjes. Plani kombëtar përfshin gjithashtu mbështetje të sigurt dhe të sigurt logjistike për pritjen, ruajtjen dhe shpërndarjen e vaksinave në pikat e vaksinimit ku do të kryhet vaksinimi. Në këtë seancë, Qeveria miratoi Programin për reformat ekonomike 2021 – 2023, i cili është një detyrim dhe pjesë e reformave në përputhje me procesin e integrimit evropian, dhe Ministri i Financave është i detyruar ta paraqesë atë në Komisionin Evropian deri më 31 janar , 2021. Programi i reformës ekonomike përmban parashikime makroekonomike, një plan buxhetor për tre vitet e ardhshme, 15 deri në 20 reforma strukturore që ndikojnë më shumë në rritjen ekonomike siç janë energjia dhe reforma e tregut të transportit, zhvillimi i sektorit bujqësor, përmirësimi i mjedisit të biznesit dhe zvogëlimi i hijes ekonomia, mbështetja për kërkimin, zhvillimin dhe transformimin dixhital, lidhjen ekonomike rajonale, arsimin dhe aftësitë, mbrojtjen dhe përfshirjen sociale, dhe kujdesin shëndetësor. Në seancën e sotme të Qeverisë, u morën vendime shtesë për të aprovuar fonde nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë Veriore për vitin 2021 në vlerë prej 40,000,000 denarë për Komunën e Dojranit, për të zgjidhur problemin me gjendjen e Liqenit të Dojranit dhe 40,000,000 denarë tek Komuna e Resnjës.për të zgjidhur problemin me gjendjen e Liqenit të Prespës. Në seancën e sotme, anëtarët e Qeverisë miratuan Programin Vjetor për ndërtimin, rindërtimin, rehabilitimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve shtetërore për vitin 2021 të Ndërmarrjes Publike për Rrugët e Shtetit (PESR), e cila për sa i përket investimeve këtë vit ka një buxhet më të lartë me 4,000,000,000 denarë krahasuar me vitin e kaluar. Në këtë seancë, Qeveria përcaktoi tekstin e Projektligjit për Ndryshimin e Ligjit për Rezervat e Detyrueshme të Naftës, i cili, ndër të tjera, harmonizohet me legjislacionin e Bashkimit Evropian në mënyrë që të sigurojë mekanizmat dhe kushtet për ruajtjen e një niveli të lartë të sigurisë dhe stabilitetin në furnizimin me naftë dhe derivatet e naftës në vend dhe në BE, përmes mekanizmave të sigurt dhe transparent të bazuar në solidaritetin midis Shteteve Anëtare. Përveç harmonizimit me direktivën evropiane, ndryshimet e propozuara harmonizohen edhe me legjislacionin vendas si kusht i domosdoshëm për zbatimin efikas dhe të pandërprerë të rregulloreve në praktikë. Qeveria e Maqedonisë Veriore miratoi sot Informacionin mbi zbatimin e masave të Planit të Veprimit të Hekurudhave nga Marrëveshja për Themelimin e Komunitetit të Transportit që rezulton nga Këshilli i Tretë Ministror i Komunitetit të Transportit, ku Ministrat e Transportit të Ballkanit Perëndimor përshpejtojnë reformën e tregut hekurudhor në nivel rajonal. Plani i veprimit hekurudhor përbëhet nga gjashtë aktivitete dhe gjithsej 22 masa në lidhje me hapjen e tregut hekurudhor, të drejtat e pasagjerëve, menaxhimin, ndërveprimin, përmirësimin e operacioneve të kalimit të kufirit dhe modernizimin e infrastrukturës së rrjetit hekurudhor. Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për nevojat e grupit punues operacional në procesin e Kodifikimit të Ligjit dhe Rendit Ligjor të Republikës së Maqedonisë Veriore, i cili duhet t’i qaset harmonizimit të rregulloreve ligjore që janë pjesë e rendit juridik të vendi që synon të shprehë stabilitetin dhe pandryshueshmërinë relative të normave që rregullojnë marrëdhëniet e së drejtës civile, ndërgjegjshmërinë dhe ndershmërinë, drejtësinë, ndalimin e abuzimit të të drejtave subjektive, barazinë, autonominë duke forcuar parimet e sigurisë juridike.
Në seancën e sotme, Qeveria pranoi projektvendimet e Komisionit Qeveritar të Emërimeve dhe mori vendimet e mëposhtme: 1. Aleksandar Cuculoski, për të shkarkuar anëtarin e përkohshëm të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë Aksionare për Ndërtimin dhe Menaxhimin e Banesave dhe Afarizmave me Rëndësi për Republikën. 2. Muhamed Ljamalari, për ta zgjedhur atë si anëtar të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë Aksionare për Ndërtimin dhe Menaxhimin e Banesave dhe Afarizmave me Rëndësi për Republikën. 3. Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore arriti në përfundimin që t’i rekomandojë Bordit Mbikëqyrës të Shoqërisë Aksionare për Trafik Postar “Posta e Maqedonisë Veriore” në pronësi të shtetit – Shkup që të shkarkojë anëtarin e Bordit Drejtues të Shoqërisë Anonime për Trafiku Postar “Posta e Maqedonisë së Veriut” në pronësi të shtetit – Shkupi Dragi Cvetkovski dhe për të zgjedhur Nuredin Fetai si një anëtar të ri të Bordit Drejtues. 4. Në përputhje me nenin 49 paragrafi 4 të Ligjit për Bankën Kombëtare (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 158/2010, 123/2012, 43/2014, 153/2015, 6/2016 dhe 83/2018 ), Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore arriti në përfundimin t’i propozojë Kuvendit të Republikës së Maqedonisë Veriore për anëtarët joekzekutivë të Këshillit të Bankës Kombëtare të Republikës së Maqedonisë Veriore, me një mandat prej shtatë vjetësh për të caktuar: – Borce Trenovski – Nikola Popovski dhe – Marjan Petreski 5. Të emërojë Isni Jakupin si drejtor të Drejtorisë së Ekonomisë Ujore, një organ brenda Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit. 6. Të caktohet Tatiana Lalchevska për drejtoreshë të Gazetës Zyrtare të PE të Republikës së Maqedonisë Veriore. 7. Të shkarkohet Natasha Jankovska nga detyra e anëtarit të Këshillit për Arsim dhe Aftësim Profesional, një përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, me kërkesën e saj. 8. Të emërojë Snezana Kostovska Frckovska si një anëtare të Këshillit për Arsim dhe Aftësim Profesional, një përfaqësues i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. 9. Të emërojë anëtarët e Bordit të Shkollës – përfaqësues të themeluesit të Shkollës së Mesme Shtetërore – Qendra Rajonale për Arsim dhe Aftësim Profesional “Mosha Pijade” Tetovë, për: – Arben Nesimi – Goran Saveski dhe – Dushko Koceski 10. Nga detyra e anëtarëve të Bordit të Shkollës – përfaqësuesit e themeluesit të Shkollës Shtetërore për Rehabilitimin e fëmijëve dhe të rinjve me të meta të shikimit “Dimitar Vlahov” – Shkup, për të shkarkuar Slavce Ivcevski dhe Elena Stefanovska, dhe për të emëruar si anëtarë: – Elena Stefanovska – Simona Jovevska dhe – Natalie Papakoch 11. Qeveria arriti në përfundimin se Slavcho Gjorgioski, Vlatko Jovanovski dhe Kristijan Taleski duhet të përfundojnë mandatin e tyre si anëtarë të Bordit Menaxhues – përfaqësues të themeluesit të ISHP-së – Prilep. 12. Qeveria e Maqedonisë Veriore arriti në përfundimin se Mile Velkoski, Nikolina Nedeska dhe Kire Severkoski duhet të përfundojnë mandatin e tyre, anëtarët e Bordit Menaxhues – përfaqësues të themeluesit të ISHP Spitali i Përgjithshëm Prilep. 13. Emërimi i Mile Velkovskit, Kristijan Taleski dhe Nikollina Nedeska si anëtarë të Bordit Menaxhues – përfaqësues të themeluesit të ISP-së Spitali i Përgjithshëm me veprimtari të zgjeruar Prilep. 14. Qeveria u informua për dorëheqjen e Daniel Dimevski nga pozita e Kryetarit të Komisionit për vlerësimin e propozimit – lista e kuponëve sportivë dhe bazuar në nenin 14-d paragrafi 9 të Ligjit për Sportin, organi i shtetit administrata përgjegjëse për çështjet e sportit për krijimin e një Komisioni Qendror për vlerësimin e listës së propozimeve, për një periudhë katër vjeçare (Agjencia për Rini dhe Sport), Qeveria propozoi: për Presidentin Ognen Stojanovski dhe për anëtarët: Gjorgji Tasev, Natasha Smilevska, Nijazi Elmazov, Driljon Leshi Ivan Minoski dhe Bejtula Emini. 15. Ivana Kostovska, për të shkarkuar një anëtar të Bordit Menaxhues – përfaqësues i themeluesit të ISHP Qendra Shëndetësore “Dr. Ivan Georgiev” – Pehçevo me kërkesën e saj, dhe për të caktuar Petar Cvetkovskin si anëtar të Bordit Menaxhues. 16. Slave Jordanov për të shkarkuar një anëtar të Bordit Menaxhues – një përfaqësues i themeluesit të Qendrës ISHP për Shëndetin Publik – Veles me kërkesë të tij, dhe për të caktuar Marjan Gaberov si anëtar të Bordit Menaxhues. 17. Jane Andovski të shkarkojë anëtarin e Bordit Drejtues të Institucionit Publik Qendra për Punë Sociale Probishtip – punëtor ekspert nga Qendra për Punë Sociale, për shkak të ekzistimit të konfliktit të interesit me kërkesën e tij, dhe ta emërojë atë si një anëtar i Bordit Drejtues Snezana Petrushev. 18. Aleksandar Kostadinov, për të shkarkuar një anëtar të Organit Mbikëqyrës të Institucionit Publik Qendra për Punë Sociale Vinica me kërkesë të tij për shkak të ekzistencës së një konflikti interesi, dhe për të caktuar Lenka Pavlova si anëtare të Organit Mbikëqyrës. 19. Arjan Daci, për të shkarkuar anëtarin e Bordit Drejtues – përfaqësues i themeluesit të Klinikës Universitare të ISHP për Kirurgjinë e fytyrës, nofullës dhe qafës – kirurgji maksilofaciale – “Akademik Ilija Vaskov” për shkak të një gjendje të konfliktit të interesit

Shpërndaje lajmin me të tjerët
0Shares
0 0 0

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *